Databáze benefitů pro resort Ministerstva obrany

Benefity pro vojáky AČR

 +420 973 201 657  benefity@vlrz.cz f
Přihlásit


RÁD BYCH NABÍDL NOVÝ BENEFIT ZAREGISTRUJTE SE
ZÍSKÁTE DALŠÍ VÝHODY
Děkujeme všem, kteří podpořili tento projekt
a přispěli svým benefitem.

Používáme Cookiesodmítnout
všechno
odmítne všechny Cookies včetně nezbytných pro správnou funkci webu
přijmout
jen nutné
přijme jen Cookies nutné pro správnou funkci webu
přijmout
všechno
přijme všechny Cookies
včetně statistiky návštěvnosti

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace

se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice
IČ: 00000582 DIČ: CZ00000582
(dále jen „VLRZ, p. o.“ – provozovatel Benefity pro válečné veterány, Benefity pro vojáky, vojenské policisty, aktivní zálohy, zaměstnance MO – občanský zaměstnanec, státní zaměstnanec, zaměstnanec ve správním úřadu)


PODMÍNKY VLRZ, p. o.

pro zveřejnění nabídek benefitů poskytovaných válečným veteránům, vojákům, vojenským policistům, aktivním zálohám, zaměstnancům MO na webových portálech www.benefity-veterani.czwww.benefity-army.cz

I.

Umístění benefitu do nabídky benefitů na webových stránkách provozovatele projektu je realizováno bezplatně na základě dohody uzavřené mezi poskytovatelem a VLRZ, p. o., v rámci hlavní (nepodnikatelské činnosti VLRZ, p. o.). Z objemu učiněných zakázek není VLRZ, p. o. poskytována provize. Pokud je dohoda uzavřena, je benefit umístěn do příslušné nabídkové sekce, která je svým charakterem benefitu nejbližší. VLRZ, p. o. může přihlédnout k požadavku poskytovatele benefitu na zařazení benefitu do konkrétní sekce, pokud s ní nabízený benefit souvisí. Posouzení obsahu dohody s nabídkou benefitu je zcela v kompetenci VLRZ, p. o.

II.

VLRZ, p. o. odpovídá za přenesení obsahu nabídky benefitu uvedeného v dohodě na webové stránky projektu tak, aby nedošlo ke zkreslení nabídky či podání informací, které by byly v rozporu s údaji, které uvedl poskytovatel benefitu v dohodě. V případě, že poskytovatel uvede své logo či jinou motivační fotografii sloužící k propagaci benefitu, jsou tyto podklady taktéž zveřejněny jako součást nabídky benefitu. V případě, že poskytovatel tyto podklady (logo, motivační fotografii) neposkytne, VLRZ, p. o. v nabídce benefitu použije vlastní univerzální podklady. Poskytovatel zajistí, že s nabídkou benefitu jsou seznámeny všechny osoby poskytovatele, které nabízený benefit přímo poskytují.

III.

Poskytovatel benefitu je vázán vymezením doby platnosti benefitu. V případě potřeby změny platnosti doby benefitu je poskytovatel povinen informovat VLRZ, p. o. o změně a to nejpozději 1 kalendářní měsíc před platností dané změny. VLRZ, p. o. si vyhrazuje právo ukončit prezentaci nabídky poskytovatele v případě zjištění neplnění této nabídky nebo v případě zjištění že samotná nabídka či její návazný odkaz na webové stránky poskytovatele obsahuje vulgární či mravně nevhodný obsah.

IV.

Pořadí uveřejňování benefitů v jednotlivých sekcích je zcela v kompetenci VLRZ, p. o. a poskytovatel benefitu není oprávněn si nárokovat změny ve stanoveném pořadí jak vlastního benefitu, tak pořadí benefitů ostatních poskytovatelů. VLRZ, p. o. při stanovení pořadí benefitů v jednotlivých sekcích zohledňuje přínos benefitu, jeho sledovanost a dobu trvání či změnu nabídky.

V.

Pro vyšší zviditelnění benefitu je VLRZ, p. o. oprávněna vybraný benefit či benefity topovat. Za topování se považuje umístění benefitu nad rámec umístění v nabídkové sekci do samostatného okna, které je viditelné vždy bez ohledu na zvolenou nabídkovou sekci. V nabídkovém okně může být topováno i více benefitů. Jejich zobrazení či pořadí je v tomto případě náhodné. Topování benefitu je bezplatný marketingový nástroj, který využívá VLRZ, p. o. pro zviditelnění a podporu nových benefitů, benefitů s nejvyšší či naopak nízkou sledovaností a benefitů u nichž poskytovatel provedl úpravy či změny, které je vhodné válečným veteránům, vojákům sdělit. Na topování benefitu si nemůže jeho poskytovatel činit nárok, může ale o topování benefitu na dobu maximálně jednoho týdne požádat s udáním potřeby jeho topování. Pokud je požadavek shledán za oprávněný a v jednom časovém úseku není uplatněno větší množství požadavků od více poskytovatelů benefitů, VLRZ, p. o. požadavku bezplatně vyhoví.

VI.

Poskytovatel benefitů uplatněním dohody o zařazení do nabídky benefitů souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že mu jsou známy. VLRZ, p. o. si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.

Tyto podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dnem podpisu.Provozovatel Benefity pro vojáky AČR : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Podmínky

Magnitogorská 1494/12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582 | organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10 Služba není provozována v rámci podnikatelské činnosti. Je určena výhradně pro oprávněné osoby z řad vojáků Armády ČR a příslušníků aktivních záloh.
Zveřejnění benefitu a jeho čerpání nepodléhá žádným poplatkům či provizím ve vztahu k provozovateli.