Databáze benefitů pro resort Ministerstva obrany

Benefity pro vojáky AČR

 +420 973 201 657  benefity@vlrz.cz f
Přihlásit


Děkujeme všem, kteří podpořili tento projekt a přispěli svým benefitem.
RÁD BYCH NABÍDL NOVÝ BENEFIT

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

se sídlem Magnitogorská 12/1494, Praha 10, 101 00
IČ: 00000582 DIČ: CZ00000582
(dále jen „VLRZ“ – provozovatel Benefity pro válečné veterány)


PODMÍNKY VLRZ

pro zveřejnění nabídek benefitů poskytovaných válečným veteránům
na webovém portálu www.benefity-veterani.cz

I.

Umístění benefitu do nabídky benefitů na webových stránkách provozovatele projektu je realizováno bezplatně na základě žádosti poskytovatele benefitu v rámci hlavní (nepodnikatelské činnosti VLRZ). Z objemu učiněných zakázek není VLRZ poskytována provize. Pokud je žádost poskytovatele schválena, je benefit umístěn do příslušné nabídkové sekce, která je svým charakterem benefitu nejbližší. VLRZ může přihlédnout k požadavku poskytovatele benefitu na zařazení benefitu do konkrétní sekce, pokud s ní nabízený benefit souvisí. Posouzení žádosti s nabídkou benefitu je zcela v kompetenci VLRZ.

II.

VLRZ odpovídá za přenesení obsahu nabídky benefitu uvedeného v žádosti na webové stránky projektu tak, aby nedošlo ke zkreslení nabídky či podání informací, které by byly v rozporu s údaji, které uvedl poskytovatel benefitu ve své žádosti. V případě, že poskytovatel uvede své logo či jinou motivační fotografii sloužící k propagaci benefitu, jsou tyto podklady taktéž zveřejněny jako součást nabídky benefitu. V případě, že poskytovatel tyto podklady (logo, motivační fotografii) neposkytne, VLRZ v nabídce benefitu použije vlastní univerzální podklady. Poskytovatel zajistí, že s nabídkou benefitu jsou seznámeny všechny osoby poskytovatele, které nabízený benefit přímo poskytují.

III.

Poskytovatel benefitu je vázán vymezením doby platnosti benefitu. V případě potřeby změny platnosti doby benefitu je poskytovatel povinen informovat VLRZ o změně a to nejpozději 1 kalendářní měsíc před platností dané změny. VLRZ si vyhrazuje právo ukončit prezentaci nabídky poskytovatele v případě zjištění neplnění této nabídky nebo v případě zjištění že samotná nabídka či její návazný odkaz na webové stránky poskytovatele obsahuje vulgární či mravně nevhodný obsah.

IV.

Pořadí uveřejňování benefitů v jednotlivých sekcích je zcela v kompetenci VLRZ a poskytovatel benefitu není oprávněn si nárokovat změny ve stanoveném pořadí jak vlastního benefitu, tak pořadí benefitů ostatních poskytovatelů. VLRZ při stanovení pořadí benefitů v jednotlivých sekcích zohledňuje přínos benefitu, jeho sledovanost a dobu trvání či změnu nabídky.

V.

Pro vyšší zviditelnění benefitu je VLRZ oprávněna vybraný benefit či benefity topovat. Za topování se považuje umístění benefitu nad rámec umístění v nabídkové sekci do samostatného okna, které je viditelné vždy bez ohledu na zvolenou nabídkovou sekci. V nabídkovém okně může být topováno i více benefitů. Jejich zobrazení či pořadí je v tomto případě náhodné. Topování benefitu je bezplatný marketingový nástroj, který využívá VLRZ pro zviditelnění a podporu nových benefitů, benefitů s nejvyšší či naopak nízkou sledovaností a benefitů u nichž poskytovatel provedl úpravy či změny, které je vhodné válečným veteránům sdělit. Na topování benefitu si nemůže jeho poskytovatel činit nárok, může ale o topování benefitu na dobu maximálně jednoho týdne požádat s udáním potřeby jeho topování. Pokud je požadavek shledán za oprávněný a v jednom časovém úseku není uplatněno větší množství požadavků od více poskytovatelů benefitů, VLRZ požadavku bezplatně vyhoví.

VI.

Poskytovatel benefitů uplatněním žádosti o zařazení do nabídky benefitů souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že mu jsou známy. VLRZ si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.Provozovatel Benefity pro válečné veterány : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Podmínky

Magnitogorská 12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582 | organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10 Služba není provozována v rámci podnikatelské činnosti. Je určena výhradně pro oprávněné osoby z řad válečných veteránů dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech. Zveřejnění benefitu a jeho čerpání nepodléhá žádným poplatkům či provizím ve vztahu k provozovateli.